Статут громади, ст. 2

Сторінка:  1  2  3  4

Стаття 2.3.2.

 1. Основні права членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них члени Територіальної громади мають права на:

1) забезпеченість якісною питною водою;

2) якісне електропостачання;

3) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків у населених пунктах громади;

4) забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так і зовнішнім;

5) розгалуженість і якість доріг;

6)         освітленість вулиць, провулків і під’їздів будинків у темну пору доби;

7)         забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

8)         ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

9)         наявність умов для своєї зайнятості;

10)       доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

11)       доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

12)       ефективну систему надання побутових послуг;

13)       забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

14)       забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, кінотеатри тощо)

15)       вільний доступ до усіх природних об’єктів та/або земельних ділянок (угідь) в межах громади – лісів, берегів рік та озер:

15.1     які не перебувають у власності (користуванні) юридичних та фізичних осіб;

15.2     за згодою власника (користувача) та в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами, якщо об’єкти та/або земельні ділянки (угіддя) перебувають у власності (користуванні) юридичних та фізичних осіб.

Зазначений перелік прав членів Територіальної громади не є вичерпним.

 1. У своїй діяльності з метою задоволення потреб членів Територіальної громади органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи, комунальні підприємства, установи та організації керуються політикою якості, яка затверджується Радою відповідно до міжнародних стандартів якості.
 2. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади реалізують власні та делеговані Законом повноваження на основі дотримання соціальних та інших стандартів і нормативів, затверджених державою.
 3. Порядок реалізації членами Територіальної громади прав на безоплатний доступ до отримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг визначається законодавством України та рішеннями Ради.
 4. Рада, у межах власної компетенції та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів територіальної громади, може встановлювати для них загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, репресованих, вдів, багатодітних сімей, вимушених переселенців, учасників АТО тощо) пільгові умови користування інфраструктурою населених пунктів громади, надання житлово-комунальних послуг, оподаткування та ін.
 5. З метою вдосконалення обліку осіб, які володіють правом пільгового користування соціальною, комунальною інфраструктурою міста, Рада може запроваджувати «Посвідчення (картку) члена Шполянської міської об’єднаної територіальної громади».

Стаття 2.3.3.

 1. Права і обов`язки членів Територіальної громади взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами Територіальної громади обов`язків щодо Територіальної громади в цілому, внутрішніх громад чи інших членів Територіальної громади.
 2. Основні обов’язки членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Окрім них, на членів Територіальної громади покладаються обов’язки щодо:

1)         збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей Територіальної громади, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії , до об’єктів історико-культурної спадщини;

2)         сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;

3)         толерантного ставлення до усіх членів Територіальної громади незалежно від їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;

4)         сприяння реалізації права членів Територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, культурно-духовних потреб та потреб безпеки;

5) бережливого ставлення до зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території громади.

 1. Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права і свободи членів Територіальної громади. Особи, винні у порушенні відповідних прав і свобод, притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 2.3.4.

 1. З метою захисту прав і свобод членів Територіальної громади, їх окремих категорій (члени внутрішніх громад, пенсіонери, інваліди, ветерани війни, репресовані, національні меншини, вимушені переселенці, учасники АТО тощо) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади з питань захисту їхніх прав (далі – Муніципальний омбудсман).
 2. Повноваження Муніципального омбудсмана визначаються «Положенням про Муніципального омбудсмана», яке затверджується Радою.
 3. З метою дотримання прав дітей (осіб у віці до 14 років) і підлітків (осіб у віці від 14 років до 18 років) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади з прав дітей і підлітків (далі – Дитячий омбудсман).

Повноваження Уповноваженого з прав дітей і порядок його призначення визначається «Положенням про Дитячого омбудсмана», яке затверджується Радою з рахуванням таких пріоритетних напрямів його діяльності:

1)         експертиза проектів актів органів місцевого самоврядування Територіальної громади щодо дотримання прав дітей і підлітків;

2)         ведення просвітницької і роз’яснювальної роботи серед дітей, підлітків та дорослих щодо вимог міжнародного права та законодавства України щодо дотримання прав дітей та підлітків;

3)         забезпечення широкої поінформованості членів Територіальної громади про права дитини через установи освіти, відповідні громадські організації та засоби масової інформації ;

4)         моніторинг стану дотримання на території громади прав дітей та підлітків, виявлення фактів порушень їхніх прав в сім’ях, дитячих будинках, школах та дошкільних закладах тощо і вжиття заходів щодо їх припинення відповідно до законодавства України;

5)         надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звернення до органів виконавчої влади та правоохоронних органів відповідно до їхньої компетенції тощо.

5.Виконавчі органи Ради створюють умови для діяльності Муніципального та Дитячого омбудсменів у порядку, встановленому відповідними положеннями, затвердженими Радою.

Глава 2.4. Форми участі членів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

 Стаття 2.4.1.

 1. Участь членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.
 2. На території громади створюються необхідні умови для розвитку партисипаторної демократії (демократії участі), активного залучення членів Територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.
 3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів Територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.
 4. Будь-які обмеження права членів Територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 2.4.2.

 1. Формами участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

– місцеві вибори;

– місцевий референдум;

– загальні збори (конференції) членів Територіальної громади;

– громадські слухання;

– місцеві ініціативи;

– органи самоорганізації населення;

– індивідуальні та колективні петиції;

– консультативно-дорадчі органи (громадські ради);

– участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді;

–           інші не заборонені законом форми безпосередньої участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням Ради.

Глава 2.5. Місцеві вибори

 Стаття 2.5.1.

 1. Повноправні члени Територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

– міського голови;

– депутатів ради;

– сільського старости.

Стаття 2.5.2.

 1. Порядок реалізації виборчого права членами Територіальної громади на місцевих виборах встановлюється законодавством України.

Глава 2.6. Місцевий референдум

 Стаття 2.6.1.

 1. Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами Територіальної громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.
 2. Участь у місцевому референдумі приймають лише повноправні члени Територіальної громади.
 3. Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

Стаття 2.6.2.

 1. Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене до відання Територіальної громади та її органів.
 2. Коло питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, визначаються законом.
 3. Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в Територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів Територіальної громади або їх окремих категорій.

Стаття 2.6.3.

 1. Місцевий референдум вважається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь більше половини повноправних членів Територіальної громади. Якщо місцевий референдум визнано таким, що не відбувся, рішення з питання, що виносилося на місцевий референдум, приймає Рада.

2.Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Територіальної громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно.

3.Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через два роки.

4.Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються у порядку, встановленому цим Статутом та Регламентом Ради.

5.Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб.

6.Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган місцевого самоврядування Територіальної громади, до компетенції якого належить це питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесіях Ради або засіданні її виконавчого комітету).

Глава 2.7. Загальні збори (конференції) жителів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

 Стаття 2.7.1.

 1. Члени Територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї Територіальної громади, або питань, що мають важливе значення для внутрішніх громад або жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів Територіальної громади або конференції їх легітимних представників (далі – загальні збори), збори жителів населених пунктів громади, жителів мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків тощо.
 2. Ініціювання, організація та проведення загальних зборів, норми представництва на конференції регламентуються законом та Положенням про загальні збори (конференції ) членів Територіальної громади, яке затверджується Радою.
 3. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:

1)         інформування членів Територіальної громади про прийняті Радою та її виконавчими органами рішення, стан їх виконання, а також виконання законів України, підзаконних актів з питань, що становлять громадський інтерес для всіх членів Територіальної громади або її частини;

2)         заслуховування інформації міського голови, сільського старости, керівників виконавчих органів Ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Територіальної громади, в частині питань, порушених жителями населених пунктів громади, жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку тощо;

3)         ініціювання і створення органів самоорганізації населення, схвалення положень про них, внесення змін і доповнень до положень, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення тощо;

4)         внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування Територіальної громади щодо включення до переліку об’єктів комунальної власності підприємств, установ та організацій, їхніх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населених пунктів громади або жителів відповідної території;

5)         запровадження добровільного самооподаткування;

6)         розгляд і внесення жителями населених пунктів громади пропозицій до Ради щодо найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, площ тощо, встановлення пам’ятників тощо в межах цих населених пунктів.

Цей перелік питань, віднесених до відання загальних зборів громадян, не є вичерпним і може бути доповнений рішенням Ради.

 1. Загальні збори Територіальної громади або жителів адміністративного центру громади скликаються головою громади за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, що діє на території мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку або за пропозицією ініціативної групи членів Територіальної громади за місцем проживання.
 2. Збори членів територіальної громади – жителів населеного пункту Територіальної громади, що не є її адміністративним центром, скликаються міським Головою або відповідним сільським старостою.
 3. Збори членів Територіальної громади – жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку скликаються відповідним органом самоорганізації населення (комітетом мікрорайону, вуличним, квартальним, будинковим комітетом) або ініціативною групою громадян.
 4. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території, не пізніш як за 7 календарних днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх проведення.
 5. Збори вважаються легітимними, якщо на них зареєструвалося не менш як 25% від кількості представників, визначених відповідно до п. 9 ст. 2.7.1 цього Статуту.
 6. Нормою представництва для проведення зборів:

9.1       . усієї територіальної громади  – за участю депутатів і членів виконавчого комітету, не менше одного представника від багатоквартирного будинку та не менше двох представників від вулиці (провулку) без урахування представників багатоквартирного будинку;

9.2       . міста Шпола – за участю депутатів населеного пункту і членів виконавчого комітету від населеного пункту, не менше одного представника від багатоквартирного будинку та не менше двох представників від вулиці (провулку) без урахування представників багатоквартирного будинку;

9.3       . Збори села Кримки – за участю депутатів (депутата) від населеного пункту і членів (члена) виконавчого комітету від населеного пункту та не менше двох представників вулиць, провулків.

9.4       . Збори села Скотареве – за участю депутатів (депутата) від населеного пункту і членів (члена) виконавчого комітету від населеного пункту та не менше двох представників вулиць, провулків.

Стаття 2.7.2.

 1. За результатами загальних зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їхніх учасників та протоколи лічильної комісії.
 2. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів членів Територіальної громади, які присутні на загальних зборах, відкритим голосуванням. Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.

Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання старостою відповідного населеного пункту громади, органами самоорганізації населення, що розташовані відповідному населеному пункті громади або на відповідній території. Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для Територіальної громади, але віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, мають рекомендаційний характер.

Глава 2.8. Громадські слухання

 Стаття 2.8.1.

 1. Громадські слухання  є  формою  участі  членів  Територіальної  громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування Територіальної громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.
 2. Громадські слухання поділяються на:

1)         загальні – громадські слухання, предметом яких є інтереси всіх членів Територіальної громади;

2)         місцеві – громадські слухання щодо окремої частини Територіальної громади (населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо).

 1. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів Територіальної громади з головою громади, депутатами ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування Територіальної громади, сільським старостою, під час яких члени Територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо вирішення питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
 2. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій Ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів Ради, міського Голови, старости та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність, без поважних причин на громадських слуханнях не є підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.
 3. На громадські слухання можуть бути запрошені:

– народні депутати України;

– депутати районної, обласної рад;

– представники органів виконавчої влади;

– представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади;

– експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі іноземні;

– інші особи.

Стаття 2.8.2.

 1. Основними засадами громадських слухань у Територіальній громаді є:

–           громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій;

–           ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;

–           громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член Територіальної громади, що живе на відповідній території , може взяти участь у громадських слуханнях;

–           вся інформація (у тому числі копії  документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду питань, що становили предмет слухань, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування Територіальної громади у спеціальному розділі «Громадська участь» тощо, обов’язково поширюються в місцевих ЗМІ та іншими способами, відповідно до вимог цього Статуту;

–           в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації щодо їх висвітлення;

–           громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації .

Стаття 2.8.3.

 1. Предметом громадських слухань може бути:

1)         обговорення проектів нормативно-правових актів Ради, її виконавчих органів, Голови громади та внесення пропозицій щодо їх прийняття;

2)         обговорення проектів та програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших проектів документів планування розвитку територіальної громади та її населених пунктів та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядування Територіальної громади;

3)         розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих для Територіальної громади або внутрішніх громад питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядування Територіальної громади;

4)         обговорення проектів містобудівної документації , місцевих правил забудови відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 1. На загальні громадські слухання в обов’язковому порядку виносяться проекти ставок місцевих податків і зборів, комунальних тарифів, які затверджуються Радою, довгострокових програм соціально-економічного і культурного розвитку громади.
 2. Не можуть бути предметом громадських слухань:

1)         питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад та їхніх органів;

2)         питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

Стаття 2.8.4.

 1. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні члени Територіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду.
 2. Правом голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени Територіальної громади, які постійно проживають на території відповідного населеного пункту громади, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо.
 3. Процедурні питання реалізації права членів Територіальної громади на участь у громадських слуханнях регулюються Положенням про громадські слухання, яке затверджується Радою.

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

 Стаття 2.9.1.

 1. Члени Територіальної громади мають право ініціювати розгляд у Раді будь-якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.
 2. Місцева ініціатива реалізується у формі подання до Ради проекту рішення Ради разом з супровідними документами, визначеними Регламентом Ради.
 3. Суб’єктами розробки проекту рішення Ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

1) члени Територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

2) інститути громадянського суспільства, легалізовані на території громади;

3)органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

Стаття 2.9.2.

 1. Реєстрація проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 1000 повноправними членами Територіальної громади.
 2. Реєстрація проекту рішення Ради, що стосується окремого населеного пункту громади, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як:

– 800 повноправними членами Територіальної громади – жителями м. Шпола;

– 50 повноправними членами Територіальної громади – жителями с. Кримки;

– 50 повноправними членами Територіальної громади – жителям с. Скотареве.

 1. Підтримка проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів Територіальної громади під проектом такого рішення. Ініціативна група збирає підписи на підтримку проекту рішення, поданого порядку місцевої ініціативи, на підписних листах, форма яких затверджується Радою.
 2. Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на сесії Ради у порядку, встановленому Регламентом Ради, з урахуванням положень цього Статуту.
 3. Рада в межах своїх повноважень може:

–           прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

–           відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

–           направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання відповідною депутатською комісією за обов’язкової участі членів ініціативної групи.

Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи доопрацьованого проекту рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні Ради. Повторне направлення проекту на доопрацювання не допускається.

 1. З питання, внесеного до Ради у порядку місцевої ініціативи, Рада може розглянути власний альтернативний проект рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений.
 2. Рішення Ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом Ради та цим Статутом.

8.Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів Територіальної громади на місцеву ініціативу, а також затвердження зразків документів, необхідних для реалізації права на місцеву ініціативу, визначається Положенням про місцеві ініціативи, яке затверджується Радою на розвиток положень цього Статуту.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

 Стаття 2.10.1.

 1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюються членами Територіальної громади, що проживають в її окремих населених пунктах, які не є адміністративним центром громади або на певній території населеного пункту, для вирішення таких основних завдань:

1) створення умов для участі членів Територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших програм.

 1. До системи органів самоорганізації населення Територіальної громади входять:

– міський та сільські комітети;

– комітети мікрорайонів;

– вуличні, квартальні, будинкові комітети.

 1. Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом та Положенням про органи самоорганізації населення Територіальної громади, яке затверджується Радою.

Глава 2.11. Індивідуальні звернення та колективні петиції

 Стаття 2.11.1.

 1. Для захисту своїх прав та законних інтересів члени Територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування Територіальної громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
 2. Порядок розгляду звернень членів Територіальної громади регламентується Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актами органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

Глава 2.12. Консультативно-дорадчі органи (громадські ради)

 Стаття 2.12.1.

 1. За розпорядженням міського голови можуть створювати консультативно-дорадчі органи при міському голові (громадські ради, дорадчі комітети, інші), до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.
 2. Персональний склад консультативно-дорадчих органів затверджується міським Головою за поданнями інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.
 3. Основним завданням консультативно-дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, вдосконалення системи муніципального управління та стратегічного планування.

Стаття 2.12.2.

 1. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів регламентується відповідними положеннями, які затверджуються міським головою громади.
 2. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів здійснюється апаратом Ради.

Глава 2.13. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

 Стаття 2.13.1

 1. Члени Територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні, не пізніш, як за три дні до її відкриття, подати відповідну заяву на ім’я секретаря Ради, на якого покладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування.
 2. У разі неможливості забезпечити відвідування членами Територіальної громади сесії Ради з організаційних чи технічних причин, секретар Ради повинен забезпечити її онлайн-трансляцію на офіційному сайті громади. Відмова членам Територіальної громади у відвіданні сесії Ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі.

Стаття 2.13.2.

 1. Члени Територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету Ради при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їхніх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.13.3.

 1. Повноправним членам Територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

Сторінка:  1  2  3  4

Поділитись: