Статут громади, ст. 4

Сторінка:  1  2  3  4

Стаття 2.18.3.

 1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Радою.
 2. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень, в один із яких не менш як до 18-ї години.
 3. Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету Територіальної громади.

Стаття 2.18.4.

 1. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед внутрішньою громадою, відповідальним – перед Радою та її виконавчим комітетом.
 2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів Ради староста зобов’язаний прозвітувати перед Радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.
 3. У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту села (сіл) Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.
 4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

 Глава 3.1. Матеріальна основа Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

 Стаття 3.1.1.

 1. Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі – комунальна власність). Внутрішні громади суб’єктами права комунальної власності виступати не можуть.
 2. До комунальної власності Територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, визначені у Переліку об’єктів права власності Шполянської територіальної громади. Спадщина на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у власність Територіальної громади.
 3. Перелік об’єктів права комунальної власності Шполянської територіальної громади затверджується Радою за поданням виконавчого комітету та на підставі відомостей, що їх надає виконавчий орган Ради, що веде Реєстр об’єктів комунальної власності.
 4. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

Стаття 3.1.2.

 1. До комунальної власності Територіальної громади належать усі землі в просторових межах громади, що визначаються відповідно до статті 2.1.2. цього Статуту, крім земель приватної та державної власності.

Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну та колективну власність також земельні ділянки поза межами території громади. Право комунальної власності Територіальної громади на такі ділянки має бути посвідчено відповідними документами, які посвідчують право власності.

 1. Набуття Територіальною громадою права на земельні ділянки, передача земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.
 2. Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України, Положення про порядок надання в оренду, вилучення та передачі у власність земельних ділянок, яке затверджує Рада.

При цьому всі власники та користувачі земельних ділянок зобов`язані:

а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

в) своєчасно вносити плату за землю;

г) не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;

ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень.

д) додержуватися правил благоустрою громади.

Стаття 3.1.3.

 1. Об’єкти права комунальної власності Територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду (користування) або концесію рішеннями Ради у порядку, визначеному законодавством України.
 2. Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, зелені зони та інші землі, які не підлягають відчуженню;
 3. Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується Радою за поданням виконавчого комітету.

Стаття 3.1.4.

 1. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб членів територіальної громади у послугах, можуть створювати комунальні підприємства, установи, організації .
 2. Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є Територіальна громада в цілому.
 3. Статути (положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує та вносить до них зміни Рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих статутів (положень), визначає основні напрями діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, порядок використання їхнього прибутку.
 4. З керівником комунального підприємства, установи, організації міський голова укладає контракт за результатами конкурсу (відповідно до порядку затвердженого Радою). Рішення про звільнення керівників підприємств, установ, організацій (розірвання контракту) приймає Рада за поданням міського голови. Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на сесії Ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективне використання майна.
 5. Територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Територіальної громади.
 6. Рада за поданням міського голови, виконавчого комітету Ради може прийняти рішення про включення комунального підприємства до переліку підприємств, на які не поширюється законодавство про банкрутство. Таке рішення може бути прийняти лише у випадку виконання цими підприємством суспільно важливих для членів Територіальної громади функцій (виробництво продукції , надання послуг).
 7. Комунальні підприємства, установи, організації зобов’язані оприлюднювати таку інформацію:

– щорічно, але не пізніше 1 лютого наступного за звітним року фінансовий звіт та пояснювальну записку до нього;

– за 30 днів до затвердження типових договорів про надання послуг населенню, проекти вказаних договорів;

– за 10 днів до подачі на затвердження ради детальний розрахунок тарифів на житлово-комунальні послуги, що вони надають населенню, та їх обґрунтування;

– щорічно інформацію про свій штатний розпис та розмір заробітних плат відповідно до нього, щомісячно інформацію про вакантні посади;

– щоквартально інформацію про кількість та вартість спожитих ресурсів, зокрема, теплової енергії , газу та електроенергії .

 1. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням Ради.

Стаття 3.1.5.

 1. Перелік об’єктів власності Територіальної громади обліковується визначеним Радою виконавчим органом Ради у відкритому Реєстрі об’єктів власності Територіальної громади (далі – Реєстр). Вказаний Реєстр є електронною базою даних, в якій міститься довідкова інформація про все майно, майнові та корпоративні права Територіальної громади, її органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та всіх інших суб’єктів комунального господарювання. Наповнення та ведення Реєстру, повнота та достовірність даних забезпечується шляхом проведення постійної інвентаризації майна і майнових прав Територіальної громади та відповідних суб’єктів.
 2. Реєстр є інформацією з відкритим доступом і розміщується на офіційному веб-сайті Територіальної громади. Друкована актуальна версія Реєстру зберігається в Раді (виконавчому комітеті Ради) для вільного доступу.
 3. Порядок ведення та наповнення Реєстру визначається в Положенні про нього, яке затверджується рішенням Ради.

Стаття 3.1.6.

 1. Рішенням Ради з числа членів Територіальної громади, депутатів Ради, працівників її виконавчих органів, утворюється постійно діюча Інвентаризаційна комісія територіальної громади, яку очолює за посадою Голова громади .
 2. Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власності Територіальної громади протягом одного року з моменту затвердження цього Статуту. При цьому використовуються дані інвентаризації комунального майна громад, які об’єдналися в Територіальну громаду.
 3. Рішення про проведення інвентаризації земель комунальної власності чи інших об’єктів власності Територіальної громади, інвентаризація яких потребує додаткового фінансування, приймається Радою одночасно із прийняттям місцевого бюджету Територіальної громади. При цьому виділення бюджетних коштів для інвентаризації є першочерговими та пріоритетними після захищених статей витрат місцевого бюджету.
 4. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади для виконання завдань Інвентаризаційної комісії, зобов’язані здійснювати інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її роботи.

Стаття 3.1.7.

 1. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у Територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо Територіальної громади або Ради.
 2. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.
 3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

Стаття 3.1.8.

Призначення керівників навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та культури,  які розташовані на території населених пунктів територіальної громади, здійснюються згідно з Порядками призначення на посаду керівників відповідних закладів, які затверджено рішеннями Шполянської міської ради.

Глава 3.2. Фінансова основа Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

 Стаття 3.2.1.

 1. Фінансовою основою Територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади.
 2. Фінансову основу місцевого самоврядування Територіальної громади складають:

1) кошти місцевого бюджету, у тому числі:

– надходження від місцевих податків та зборів;

– кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності Територіальної громади та продажу земельних ділянок, інших об’єктів комунальної власності;

– трансфертні надходження до місцевого бюджету, передані Територіальній громаді відповідно до чинного законодавства України;

– кошти, отримані від діяльності на фондовому ринку, від розміщення цінних паперів і позик;

– інші надходження;

2) кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, у тому числі розміщених за межами Територіальної громади;

3) доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, засновником яких є Рада;

4) інші фінансові ресурси.

 1. Рада в межах, визначених чинним законодавством, може створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності Територіальної громади, розміщувати кошти, що належать Територіальній громаді, в банках.
 2. Територіальна громада може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування місцевих, регіональних або загальнодержавних програм, що реалізуються на території громади. Рішення про участь Територіальної громади у спільному фінансуванні місцевих, регіональних або загальнодержавних програм приймається лише на підставі експертного висновку, проведеного відповідними виконавчими органами Ради, про реальні вигоди членів Територіальної громади від реалізації даних програм.
 3. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування Територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом порядку.

Стаття 3.2.2.

 1. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету Територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.
 2. Рішення про місцевий бюджет розміщується на веб-сайті Територіальної громади для загального доступу.
 3. Виконання місцевого бюджету забезпечують виконавчі органи Ради. Кошти місцевого бюджету спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування Територіальної громади, комунальних служб, соціального обслуговування членів Територіальної громади, сплати видатків по місцевих позиках тощо.
 4. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів відповідно до напрямів інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування інших видатків, пов’язаних із соціально-економічним розвитком громади.
 5. Голова забезпечує оприлюднення звіту про виконання місцевого бюджету громади не пізніше 1 березня року, що настає за звітним на веб-сайті Територіальної громади та у засобах масової інформації .
 6. Рада має право здійснювати внутрішні запозичення до місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства України.
 7. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади зобов’язані вести активну роботу з відстоювання її інтересів при розробці проектів загальнодержавних, регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, що реалізуються на території громади.

Стаття 3.2.3.

 1. Рішення Ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на принципах відповідно до Податкового кодексу України:

1) загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу;

2) рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;

3) невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

4) презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;

5) фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;

6) соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;

7) економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;

8) нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;

9) стабільність – зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;

10) рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;

11) єдиний підхід до встановлення податків та зборів – визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку.

 1. Справляння податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом України, сплаті не підлягають.

5.Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства.

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль Шполянської міської об’єднаної територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення

 Стаття 4.1.1.

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади, органи самоорганізації населення, дозвіл на утворення яких надала Рада несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок їх відповідальності визначаються Конституцією та законами України, цим Статутом.
 2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
 3. Староста села, що перебуває в межах території громади, може бути відкликаним внутрішньою громадою за наявності підстав та у порядку, передбаченому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» для депутатів місцевих рад.
 4. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування Територіальною громадою та внутрішніми громадами визначаються законами України та цим Статутом.
 5. Повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання рішень Ради, її виконавчого комітету достроково припиняються за рішенням Ради. У разі невиконання органом самоорганізації населення рішень зборів (конференції ) членів Територіальної громади рішення про дострокове припинення його повноважень приймають збори (конференція) жителів за місцем проживання. У разі порушення органом самоорганізації населення Конституції і законів України, інших актів законодавства його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.

Стаття 4.1.2.

 1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету територіальної громади, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.
 2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади, вирішуються в судовому порядку.

Глава 4.2. Форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

 Стаття 4.2.1.

 1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, за діяльністю органів самоорганізації населення здійснюють громадські організації , що діють на території громади чи безпосередньо члени Територіальної громади (далі – суб’єкти громадського контролю).
 2. Суб’єкти громадського контролю можуть використовувати такі способи контролю:

– аналіз інформації , що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм законодавства України та цього Статуту;

– надсилання до органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення інформаційних запитів з приводу будь-якої їхньої діяльності;

– ініціювання звіту будь-якого представника органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення на зборах (конференції ) членів Територіальної громади;

– створення за рішенням загальних зборів (конференції ) Територіальної громади громадських контрольних інспекцій (екологічної, транспортної тощо);

–  ініціювання та проведення громадських слухань;

–  здійснення інших незаборонених законом контрольних заходів.

Стаття 4.2.2. Надбання Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

 1. До надбання територіальної громади, яке перебуває під опікою територіальної громади та її органів місцевого самоврядування, належать об`єкти природи та культурної спадщини.
 2. Історичні будівлі, природний ландшафт та сучасна архітектура визначають неповторний образ та характер поселень територіальної громади, впливають на формування місцевого патріотизму, мають важливе культурне значення для виховання дітей та молоді.
 3. Територіальна громада та її органи місцевого самоврядування зобов`язані зберігати для майбутніх поколінь об`єкти надбання територіальної громади, визнані такими відповідно до вимог українського законодавства та цього Статуту.
 4. Територіальна громада прагне до збереження самобутності спільнот об`єднаної територіальної громади, що історично склалися, а також історичних найменувань об`єктів та територіальних одиниць в межах територіальної громади.
 5. Органи місцевого самоврядування територіальної громади піклуються про задоволення національно-культурних потреб, забезпечення умов для збереження національної ідентичності всіх етнічних груп, що проживають у територіальній громаді.

Розділ V. Прикінцеві положення

 1. Статут Територіальної громади затверджено рішенням сесії Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади № 16-8/ VIІІ від 13.03.2018.
 2. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом Ради.
 3. Статут підлягає реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області і набуває чинності з моменту реєстрації.

 

Сторінка:  1  2  3  4

Поділитись: