Комісія з питань охорони праці підприємства

На підприємстві, незалежно від форм власності та виду діяльності, з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань  безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.

Діяльність комісії регламентують стаття 16 Закону України «Про охорону праці» та «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства» (далі — Типове положення).

Комісію створюють як консультативно-дорадчий орган, у якому представники адміністрації і профспілок спільно розв’язують питання безпеки, гігієни праці, виробничого середовища. Рішення про доцільність створення комісії приймає трудовий колектив на загальних зборах (конференції) за поданням роботодавця і професійної спілки. Тобто комісію створюють за наявності згоди обох сторін.

На загальних зборах (конференції) трудового колективу визначають кількісний і персональний склад комісії, обирають її голову. Трудовий колектив на загальних зборах (конференції) може вносити зміни до складу комісії, у разі незадовільної діяльності розпустити її, провести нові вибори. Рішення про створення/розпуск комісії оформлюють протоколом загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Комісію формують на засадах рівного представництва осіб від роботодавця і профспілки, а за її відсутності — уповноважених найманими працівниками осіб. Кількість членів комісії визначають загальні збори трудового колективу залежно від кількості працівників.

Від сторони роботодавця до складу комісії включають в обов’язковому порядку представника служби охорони праці, рекомендовано — заступника директора, відповідних фахівців основних виробничо-технічних служб (енергетика, механіка тощо), фахівця юридичної служби, за наявності — фахівців із гігієни праці.

Профспілки делегують до комісії громадських інспекторів з охорони праці, профгрупоргів, працівників основних виробничих професій.

Комісію очолює голова, якого обирають загальні збори (конференція) трудового колективу. Заступника голови та секретаря обирають на засіданні комісії.

За досвідом багатьох підприємств головою комісії обирають заступника директора, а заступником комісії — заступника голови профспілки. Секретарем можна обрати працівника служби охорони праці. Не можна обирати головою комісії роботодавця.

Комісія має право:

  1. Звертатися до роботодавця, трудового колективу, профспілкового комітету або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу, відповідних служб підприємства з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері охорони праці.
  2. Створювати робочі групи з-поміж членів комісії для розробки узгоджених рішень з питань охорони праці із залученням спеціалістів різних служб підприємства, фахівців експертних організацій, служб охорони праці органів виконавчої влади, страхових експертів, технічних інспекторів праці профспілок (на договірних засадах між роботодавцем та відповідною організацією).
  3. Одержувати від працівників, керівників структурних підрозділів і служб підприємства й профспілкового комітету інформацію та мати доступ до документації, необхідної, щоб виконувати завдання, передбачені Типовим положенням.
  4. Контролювати дотримання вимог законодавства з охорони праці безпосередньо на робочих місцях, забезпечення працівників засобами колективного й індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою та використання санітарно-побутових приміщень тощо.
  5. Ознайомлюватися з будь-якими матеріалами з охорони праці, аналізувати стан умов та безпеки праці на підприємстві, виконання відповідних програм і колективних договорів.
  6. Вільно перебувати на всіх дільницях підприємства та обговорювати з працівниками питання охорони праці.
  7. Приймати рішення про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому (але не більше ніж на 50%), якщо комісія з розслідування нещасного випадку встановила, що ушкодження здоров’я працівника настало не тільки з вини роботодавця, а й унаслідок порушення потерпілим нормативно-правових актів з охорони праці.

Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах. Якщо члена комісії залучають до окремих перевірок, його можна увільнити від основної роботи на строк, що передбачає колективний договір, зі збереженням за ним середнього заробітку.

Комісія проводить засідання за потреби, але не рідше ніж раз на квартал. Засідання вважають правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина членів від кожної сторони.

Члени комісії ухвалюють рішення голосуванням. Якщо кількість голосів «за» та «проти» однакова, голова комісії має право вирішального голосу.

Рішення комісії оформлюють протоколом. Воно має рекомендаційний характер. Якщо роботодавець не згоден із рішенням комісії, він має надати їй письмове аргументоване пояснення протягом п’яти днів із дня отримання зазначеного рішення.

Раз на рік комісія звітує про роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

 

Страховий експерт з охорони праці Звенигородського відділення  управління виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування України у Черкаській області  Бондаренко С.Ф.

 

Поділитись:
Перейти до вмісту