Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Шполянської міської ради «Про встановлення єдиного податку (спрощеної системи оподаткування)та ставок єдиного податку на території м. Шполи та с. Кримки на 2018 рік»

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Шполянської  міської ради

«Про встановлення єдиного податку (спрощеної системи оподаткування)та ставок єдиного податку на території  м. Шполи та  с. Кримки на 2018 рік»

 

Аналіз підготовлено з метою обґрунтування  відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених сторін.

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Згідно до  Податкового Кодексу України, зокрема п.10.2. ст.10 Податкового кодексу України, – місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно                  (в частині транспортного податку та плати за землю). п.12.3. ст. 12 Податкового кодексу України, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.                       В зв‘язку з цим виникає необхідність встановити на території міста Шпола та села Кримки Шполянської міської об’єднаної територіальної громади єдиного податкуПроблемою є те, що в разі не встановлення радою місцевих податків, будуть застосовуватися ставки податку визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок. З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території м. Шпола та                         с. Кримки Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, і пропонується прийняття рішення Шполянської міської ради  «Про встановлення єдиного податку (спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку на території              м. Шполи та с. Кримки на 2018 рік».

 

 1. Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів?

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів оскільки встановлення місцевих податків та зборів це виключна компетенція органів місцевого самоврядування, а тому, встановлення місцевих податків і зборів можливе шляхом прийняття відповідного рішення Шполянської міської ради.

 

 1. Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів?

Тому, що відповідно до Податкового кодексу України, органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати розмір місцевих податків і зборів  в межах встановлених граничних розмірів ставок.

 

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат є:

 

 

Сфера впливу Вигоди Витрати
 

Інтереси держави

Безумовне виконання вимог Податкового кодексу України. відсутні
Інтереси місцевої влади Наповнення міського бюджету.  (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта), та витрати пов‘язані з оприлюдненням регуляторного акту.
Інтереси суб’єктів господарювання Розвиток інфраструктури міста Сплата обов’язкового податкового платежу.
  Інтереси громадян, мешканців міста Вирішення частини соціальних проблем міста за рахунок зростання дохідної частини міського бюджету Не очікуються.

 

 1. Цілі регулювання.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку м. Шпола та с. Кримки.

Основною ціллю прийняття регуляторного акту є впорядкування механізму сплати єдиного податку відповідно до вимог чинного законодавства на території м. Шпола та                      с. Кримки.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямовано на:

а) визначення  місцевого податку, що встановлюються на території м. Шпола та                             с. Кримки, і  обов‘язкових елементів податку ;

б) встановлення розмірів єдиного податку.

 

 1. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

Ця альтернатива не може бути прийнятою як для органів місцевого самоврядування, так і для інших суб`єктів податкових відносин, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування обов‘язково встановлюють єдиний податок. В разі не встановлення податку органом місцевого самоврядування, такий податок застосовується згідно ставок зафіксованих в Податковому кодексі України, без врахування інтересів мешканців територіальної громади. Крім того в разі не затвердження ставок податку органом місцевого самоврядування, застосовуються мінімальні ставки податку встановлені згідно Податкового кодексу України, а це в свою чергу призведе до втрат міського бюджету, що негативно відобразиться на вирішенні соціально – економічних питань м. Шпола та                     с. Кримки.

      Друга альтернатива – прийняття цього рішення.

Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування, а також врахування інтересів мешканців територіальної громади м. Шпола та с. Кримки. Крім того прийняття даного акту дасть змогу запобігти втратам міського бюджету, та сприятиме його стабільному наповненню.

Обраний спосіб:

– відповідає вимогам чинного законодавства;

– забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

– забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

– повністю відповідає потребам у вирішенні проблем;

– встановлює порядок нарахування, сплати та розміри ставок єдиного податку на 2018 рік (спрощеної системи оподаткування), на території м. Шпола та с. Кримки.

 

7.Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
Відповідно до Податкового Кодексу України, органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати розмір місцевих податків і зборів  в межах встановлених граничних розмірів ставок. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Шполянської міської ради.

Тому, вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння єдиного  податку  на 2018 рік на території м. Шпола та с. Кримки  пропонується шляхом прийняття відповідного рішення  Шполянської міської ради «Про встановлення єдиного податку (спрощеної системи оподаткування) та ставок єдиного податку на території м. Шполи та                          с. Кримки на 2018 рік».

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення. Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Шполянської міської ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.5 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами державної податкової служби та платниками місцевих податків і зборів.

Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення додаткових  витрат з  міського бюджету.

 1. 9. Ризик впливу зовнішніх чинників.

Зовнішніми чинниками, які впливатимуть на дію регуляторного акта є зміни до чинного законодавства.

 

 1. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Регуляторний акт буде діяти з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, якщо інше не буде передбачено законом.

 

 1. Показниками результативності регуляторного акта є:

 Цільова група: фізичні та юридичні особи,  які працюють на території м. Шпола та                 с. Кримки Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

     Показники результативності

Кількісні показники результативності регуляторного акту:

– розмір  надходжень від сплати єдиного податку ;

– кількість платників  єдиного податку;

Якісні показники результативності регуляторного акту :

– збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету Шполянської міської ради.

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
  Відстеження результативності буде проводитися шляхом аналізу інформації щодо надходжень до бюджету Шполянської міської ради від сплати єдиного податку.

      Строки проведення  відстеження – 1 рік, метод проведення відстеження – статистичний.

       Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні.

 

Міський голова                                                                               С.Кравченко

Поділитись:
Перейти до вмісту