Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення сесії

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

Аналіз підготовлено з метою обґрунтування  відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених сторін.

 

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Згідно до п.12.3. ст.12 Податкового кодексу України, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Згідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради об’єднаної територіальної громади.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України, та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановити на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади податок на майно (в частині податку на землю)  на 2019 рік. Проблемою є те, що в разі не встановлення міською радою місцевих податків, будуть застосовуватися ставки податку визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок. З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, і пропонується прийняття рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю) на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

 

2.Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів?

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів оскільки встановлення місцевих податків та зборів це виключна компетенція органів місцевого самоврядування, а тому, встановлення місцевих податків і зборів можливе шляхом прийняття відповідного рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

 

  1. Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів?

Тому, що відповідно до Податкового кодексу України, органи місцевого самоврядування  обов’язково установлюють податок на майно (в частині плати за землю).

 

4.Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат є:

Сфера впливу Вигоди Витрати
 

Інтереси держави

Безумовне виконання вимог Податкового кодексу України. відсутні
Інтереси місцевої влади Наповнення бюджету об’єднаної територіальної громади.  (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта), та витрати пов‘язані з оприлюдненням регуляторного акту.
  Інтереси громадян, мешканців міста, та суб’єктів господарювання Вирішення частини проблем міста за рахунок зростання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Витрати пов’язані зі сплатою податку.

 

5.Цілі  регулювання.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямовано на:

а) визначення  місцевого податку, що встановлюється на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади і обов‘язкових елементів податку.

 

6.Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога п.10.2. ст.10 Податкового кодексу України. В разі не встановлення податку органом місцевого самоврядування, такий податок застосовується згідно ставок зафіксованих в Податковому кодексі України, без врахування інтересів мешканців територіальної громади. Крім того, в разі не затвердження ставок податку органом місцевого самоврядування, застосовуються мінімальні ставки податку встановлені згідно Податкового кодексу України, а це в свою чергу призведе до втрат бюджету об’єднаної територіальної громади, що негативно відобразиться на вирішенні соціально – економічних питань Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

Друга альтернатива – прийняття  рішення про встановлення податку.

Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування, а також врахування інтересів мешканців Шполянської міської об’єднаної територіальної громади. Крім того прийняття даного акту дасть змогу запобігти втратам бюджету об’єднаної територіальної громади, та сприятиме його стабільному наповненню.

Обраний спосіб:

– відповідає вимогам чинного законодавства;

– забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

– забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

 

7.Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння податку на майно (в частині плати за землю) на 2019 рік на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади пропонується шляхом прийняття відповідного рішення  Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

  1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.5 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами державної податкової служби та платниками місцевих податків і зборів.

 

  1. 9. Ризик впливу зовнішніх чинників.

Зовнішніми чинниками, які впливатимуть на дію регуляторного акта є зміни до чинного законодавства.

 

  1. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Регуляторний акт буде діяти з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, якщо інше не буде передбачено законом.

 

  1. Показниками результативності регуляторного акта є:

Цільова група: фізичні та юридичні особи,  які є власниками або користувачами земельних ділянок на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

 

      Показники результативності

Кількісні показники результативності регуляторного акту:

– розмір  надходжень від сплати  податку на майно ( в частині плати за землю);

– кількість платників   податку;

Якісні показники результативності регуляторного акту :

– збільшення видатків на потреби міста, від надходжень плати податку до бюджету Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

 

  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
    Відстеження результативності буде проводитися шляхом аналізу інформації щодо надходжень до бюджету Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади від сплати податку на майно (в частині плати за землю) .

      Строки проведення  відстеження – 1 рік, метод проведення відстеження – статистичний.

     Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні.

 

 

Міський голова                                                                                                          С. Кравченко

 

Поділитись:
Перейти до вмісту