Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг у Шполянській міській раді об`єднаної територіальної громади»

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

 

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття рішення Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг у Шполянській міській раді об`єднаної  територіальної громади» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг:

 

– відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

– необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

– одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

– відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

– відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава (територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги +
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

 

 

 

 

  1. Цілі регулювання

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги у Шполянській міській раді об’єднаної територіальної громади шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії суб’єктів звернення, суб’єктів надання адміністративних послуг, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг:

– забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором (спеціалістом) та державним реєстратором;

– забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, в тому числі послуг дозвільного характеру, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

– виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

– запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

– удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей неможливе, так як відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг. Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірний регламент не завжди враховує всі зміни в законодавстві та специфіку населених пунктів, які увійшли до складу об’єднаної територіальної громади. На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

Прийняття проекту рішення «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг у Шполянській міській раді об`єднаної  територіальної громади», що дозволить досягти встановлених цілей, забезпечити повну відповідність одного з головних документів, які регламентують роботу ЦНАП, і, власне, процесу надання адміністративних послуг вимогам чинного законодавства України, а також налагодити ефективне функціонування ЦНАП як дієвої інституції, діяльність якої спрямована на протидію корупції, забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання.

Запропонований проект побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 

  1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг у Шполянській міській раді об`єднаної  територіальної громади,  яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

– організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

– спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

– забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора (спеціаліста);

– забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора (спеціаліста), шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщенні адміністратора (спеціаліста) та державного реєстратора при організації надання адміністративних послуг, шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора (спеціаліста), державного реєстратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

 

5.Очікувані результати від прийняття акта

Аналіз вигод та витрат

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
– відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

– дотримання принципу організаційної єдності;

– раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

– мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

– вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

– мінімізація корупційної складової;

– оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

– налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб’єктів звернень;

– формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру надання адміністративних послуг
Сфера інтересів суб’єктів господарювання:
– доступність та зручність;

– належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

– чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

У суб’єктів господарювання додаткові витрати не очікуються – отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

– мінімізація часу на очікування в черзі;

– мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

– можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

– отримання у приміщенні ЦНАП консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

– вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

– визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

– наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

– доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У суб’єктів господарювання додаткові витрати не очікуються (у разі безоплатності адміністративних послуг).
Сфера інтересів громадян:
– доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);

– належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

– чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

– мінімізація часу на очікування в черзі;

– мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
– можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

– отримання у приміщенні ЦНАП консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

– вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

– визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

– наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

– доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються (у разі безоплатності адміністративних послуг).

 

  1. Запропонований строк дії регуляторного акта

Даний проект рішення «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг у Шполянській міській раді об’єднаної  територіальної громади» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим.

Таким чином, дія даного рішення є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

Доповнення та зміни до нього будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та, в разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

  1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

У результаті впровадження цього акту буде досліджуватися та вивчатися:

–   кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акту;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

– кількість наданих адміністративних послуг;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеженнярезультативності дії регуляторного акта

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом, шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом, шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

Міський голова                                                                                                              С.Кравченко

 

 

 

 

 

 

Поділитись:
Перейти до вмісту