Правила розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                              рішенням сесії

                                                                          Шполянської міської ради ОТГ

                                                                             від 11.05.2018 року № 18-10/VIII

ПРАВИЛА

розміщення зовнішньої реклами  в населених

пунктах Шполянської міської ради

об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Правила розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах Шполянської МР ОТГ (далі – Правила) розроблені на підставі Закону України „Про рекламу”, Закону України „Про інформацію”, Закону України „Про захист прав споживачів”, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України „Про захист економічної конкуренції”, а також у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 29.12.2003р. №2067 (із змінами , внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 09.09.2009, № 495 від 23.05.2012, № 161 від 22.03.2017) та іншими актами чинного законодавства, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами та інформації.

Ці Правила регулюють правові відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами в населених пунктах Шполянської МР ОТГ, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами в населених пунктах Шполянської МР ОТГ.

 

 1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради – виконавчий комітет Шполянської МР ОТГ;

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу міської ради ОТГ, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних   конструкціях – рекламоносіях, розташованих на відкритій  місцевості, а також  на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою  частиною  вулиць  і  доріг;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населених пунктах, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка – елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу”.

 1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим органом міської ради ОТГ відповідно до цих Правил.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органами сільських, селищних, міських рад забороняється.

 

 1. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

 

 1. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами міська рада ОТГ може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі – робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

 

 1. До повноважень робочого органу належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

 1. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формоюзгідно з додатком 1, до якої додаються:

фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

 

 1. За наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації), який ведеться за формоюзгідно з додатком 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

 

 1. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

 

 1. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

 

 1. Протягом строку, зазначеного у пункті 11 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

Протягом строку, передбаченого абзацами першим – третім пункту 11 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 11 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

Протягом п’яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджету територіальної громади.

 

 1. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формоюзгідно з додатком 4.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

 

 1. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 11цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 13цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

 

 1. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

Уповноваженим підрозділом Національної поліції – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Зазначені в абзацах першому, третьому – п’ятому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

 

 1. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому – п’ятому пункту 16 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 1. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

 

 1. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

 

 1. Виконавчий орган міської ради ОТГ відповідно до регламенту роботи на найближчому засіданні приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття.

 

 1. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

 

 1. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

 

 1. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

 

 1. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

 

 1. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

 

 1. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

 

 1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

 1. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 

 1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

 1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

оригінал зареєстрованого дозволу;

письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;

банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

 1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу міської ради ОТГ за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

 

 1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

 

 1. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

 

 1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 3841 цих Правил;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

 

 1. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

 

 1. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

 

 1. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 34-37 цих Правил, є вичерпним.

 

 1. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

 

 1. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

 

 1. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

 

 1. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

 

 1. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

 

 1. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

 

 1. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

 

 1. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та інші органи відповідно до законодавства.

 

 1. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 1. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

 

 1. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи – підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені.

 

 

 

 

 

Свято української вишиванки у Територіальному центрі (фоторепортаж)

У  комунальному підприємстві “Територіальний центр соціального обслуговування” відбувся захід “Вишиванко, моя вишиванко”.

Відвідувачі центру організували виставку вишитих робіт, на якій відзначили  грамотами кращих майстринь: Оберемок Н., Байбуз В., Коноваленко В., Бойко О. Провели святковий концерт, презентацію вишиванки 1884 року та чаювання.

 

День цивільного захисту у Шполянському ліцеї

У Шполянському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-ліцей» відбувся День цивільного захисту.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

З нагоди Дня охорони праці в Україні, який проходив під девізом: «Захищене і здорове покоління» в  закладі відбулися наступні заходи:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • навчання з працівниками Шполянського райвідділу Управління ДСНС України в Черкаській області;
 • проведено тренування з евакуації учасників навчально-виховного процесу;
 • проведено позачергові інструктажі ;
 • години спілкування щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій.

 

 

Зворушливий день – свято випуску у дитячому садку «Сонечко»

У п’ятницю, 18 травня відбувся випускний бал у міському закладі дошкільної освіти № 4 «Сонечко». Цього дня гостей  зустріла святково вбрана зала. Скрізь можна було побачити безліч квітів та повітряних кульок. А найголовніше — випускники, які з нетерпінням чекали на початок свята.

На урочистості до  маленьких випускників завітала секретар міської ради Тетяна Каландирець, аби привітати із першою трепетною подією у їхньому житті.

 • Випускний бал у дитячому садку — це завжди важлива подія, яка стає невід’ємною частиною життя дошкільнят та їхніх батьків. Дітям доводиться розлучатися з хорошими друзями та добрими й улюбленими вихователями. Та це не день для смутку, а велике свято, бо випуск — це маленька сходинка до нового життя. І тому воно завжди особливе, – зазначила секретар міської ради.

Тетяна Каландирець вручила малятам подарунки та висловила найкращі побажання.

 

«Еліт» переможець BUKOVYNA Art Fest 2018

19-20 травня у мальовничому буковинському  місті Чернівці відбувся Всеукраїнський вокально-хореографічний фестиваль-конкурс BUKOVYNA Art Fest 2018, організатором якого виступив Міжнародний союз мистецтв (INTERNATIONAL UNION OF ARTS). Літній театр місцевого парку ім. Т.Г. Шевченка зібрав талановиту молодь з усіх куточків України.

Склад журі Фестивалю формувався із народних та заслужених артистів, діячів культури і мистецтв, представників шоу-бізнесу, відомих артистів, композиторів, музикантів:  голова журі – Костянтин Томільченко, члени – Ігор Кузьменко, OLEYNIK, Дмитро Жук.

На фестивалі престижного рівня колектив сучасного танцю «Еліт» знову прославив рідну Шполянську міську об’єднану територіальну громаду високою перемогою. Юні «елітівці» (вікова категорія 8-13 років) стали Лауреатами І ступеня в номінації хореографія вулична, сучасна. Отримали медалі, дипломи та кубки.

Вітаємо наших талановитих і енергійних переможців та наставницю студії сучасного танцю «Еліт» Лесю Осадчук із черговою  винагородою у широкій скарбничці досягнень колективу. Нехай буде невичерпним натхнення працювати далі, а успіх завжди супроводжує у майбутньому.

Веселковий сезон «Казкового містечка» дитячого парку у розпалі

Протягом травня місяця у Шполянському міському парку дитячого дозвілля всі маленькі відвідувачі  могли на мить стати юними художниками  і спільно створили  малюнок «Малюємо весну разом».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Шпалера довжиною в 4 метри ожила барвистими квітами, водограєм, травичкою, метеликами та сонячними промінцями.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Також, з нагоди святкування дня Європи цими вихідними у дитячому парку відбулася ігрова подорож по країнах Європи: Польщі, Вірменії, Угорщині, Литві, Латвії, Естонії, Болгарії та інших. Особливо дітлахи зацікавились польською грою «Бережись капелюха», болгарською «Злови дракона за хвіст», литовська «Квінта», а також українська «Довга лоза».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Переможці ігор, змагань та конкурсів отримували у винагороду веселі смайлики, які збиратимуть протягом літа, аби одержати в кінці сезону титул «Найактивніший учасник та переможець ігор «Літо-2018».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Веселощі для дітей продовжуватимуться протягом відкритого сезону «Казкового містечка», який триватиме до 1 жовтня 2018 року.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Організатори дозвілля  підготували цікаву програму заходів, тому не зволікайте і  завітайте у вихідні зі своєю малечею до міського парку дитячого дозвілля.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Шполяни вшанували День пам’яті жертв політичних репресій

     Щороку в третю неділю травня відповідно до Указу Президента України  наша держава вшановує пам’ять жертв політичних репресій задля привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам’яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства.

Відповідні вшанування пройшли й в адмінцентрі Шполянської громади, участь у яких взяли представники міської влади – заступник міського голови Сергій Заєць та керуюча справами виконавчого комітету міської ради Тетяна Герус.

За роки правління тоталітарного режиму СРСР внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. А сьогодні Україна заново опинилася під прицілом агресії злочинного політичного режиму, який впроваджує Російська Федерація.

Більше 50 українських громадян опинилися в російських тюрмах за надуманими звинуваченнями і безпідставно утримуються в російських СІЗО. Частина з них вже отримали чималі тюремні терміни. Серед них Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карп’юк, Станіслав Клих та інші.

Дії Росії були засуджені іноземними державами, міжнародними інституціями та відомими політичними і культурними діячами.

На жаль, ці страшні події попереднього століття з роками не залишилися в минулому та не збереглися виключно у нашій пам’яті та історії. Навпаки – сьогодні вони набувають гострої актуальності і ставлять перед суспільством нові виклики. Відповідно їх відзначення та вшанування набуло для України ще важливішого значення.

 

 

 

 

Парад вишиванок у Шполі

Сьогодні у Шполі відбувся парад вишиванок. В межах святкового заходу шполяни пройшли  вишиванковою ходою  по центральній вулиці міста Соборній до площі Героїв Майдану, пронесли в руках 20-ти метровий державний стяг  з вигуками «Слава Україні! Героям Слава!».

Цього року чи не найбільше жителів громади взяли участь у вишиванковому флешмобі, вирій патріотичних світлин  з’явився на сторінках Facebook. Велике досягнення  українців – проявляти свою національну ідентичність.  Чимало жителів міської громади прийшли сім’ями з маленькими дітьми взяти участь у параді. Це дійсно люди, які мають патріотичну думку і  відчувають себе з гордістю у вишитих сорочках.

Долучились до ходи представники міської та районної влади, працівники організацій та установ. В параді взяли участь заступники міського голови Віталій Плетінь та Сергій Заєць.

Завершилась хода на центральній площі міста, де учасників ходи очікував творчий сюрприз – невелика концертна програма за участі танцювальних колективів «Барвінок» та «Розмай», художніх колективів і вихованців Шполянського центру дитячої та юнацької творчості учнівської молоді та дитячої школи мистецтв.

Міські алеї прикрасили роботи вишитих картин майстрині Алли Доменко та виставка картин «Україна вишивана» від учнів дитячої

школи мистецтв.

 

Команда «Фенікс» стала найкращою серед юних пожежників області

В Черкасах завершився обласний етап Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних. Серед восьми найсильніших команд Черкащини перемогу виборола команда «Фенікс» (керівник Леся Осадчук) Шполянської міської ОТГ.

Вітаємо наших чемпіонів з перемогою! Шполянські «фенікси» стали найкращими і наспритнішими юними пожежниками в області.

Вже завтра команда переможців почне готуватися до вищого етапу змагань Всеукраїнського рівня, які незабаром відбудуться в Києві.

Перейти до вмісту